นำเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมจีน

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและอบรมเชิงปฏิบัติเปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมจีน โครงการเปิดบ้าน มนุษย์-สังคม เทพสตรี 2567 โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียน มีรายการดังนี้

  1. การแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Quizizz) ประเภททีม
  2. การแข่งขัน Spelling bee ประเภทเดี่ยว
  3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมจีน”
    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

Powered by BetterDocs

Scroll to Top