การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 -8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสายนที มั่นสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวิชาการดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 212566 ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนคม 2567โดยเป็นการเก็บคะแนนสอบปลายภาคของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 พร้อมทั้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง คณะกรรมการคุมห้องสอบ เพื่อให้การสอบปลายภาคเป็นไปด้วยความสุจริต เรียบร้อย

Powered by BetterDocs

Scroll to Top