การสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสายนที มั่นสลุง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 เพื่อทดสอบสมรรถภาพและทักษะต่างๆ ของนักเรียนในแต่ละรายวิชาโดยมีคณะกรรมการตัดสินเกณฑ์การประเมินต่างๆ จากครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯอย่างมีมาตรฐานและเป็นธรรม ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

Powered by BetterDocs

Scroll to Top