การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 8 -12 มกราคม 2566

Powered by BetterDocs

Scroll to Top