การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 4

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสัปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้รับเกียรติจาก นายมานะ กฤชเฟื่องฟู และนายวิจิตร ฉ่ำชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิของสถานศึกษาและกรรมการผู้ประเมิน ได้แก่ นายคมส้น ยงยืน และบางสาวนุจรินทร์ สมตระกูล โดยมีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินดังนี้

  1. นายฐิติพันธ์ แก้วสิงห์
    ครูกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
  2. นางสาวเกศรินกร์ เกสรินทร์ ครูกลุ่มกลุ่มสาระการเรียบรู้สังคมศึกษาฯได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

Powered by BetterDocs

Scroll to Top