การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ภายในโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้ นายสาธิต ศรีวรรณะ นางสาวกรณษา ธำรงพวงกอง และนางสาว ณัฐกุล จันทร์เรือง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ภายในโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ขวัตกรรมการศึกษา เพื่อการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาริการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวิทยากร รศ.ดร.เมษา นวลศรี และผศ.กุลชาติพันธุวรกุล ให้ความรู้ เรื่อง การออกแบบและการสร้างเครื่องมือและประเมินผลการเรียบรู้ระดับ ชั้นเรียน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ณ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Powered by BetterDocs

Scroll to Top