การนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสายนที มั่นสลุง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะนิเทศได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามจัดการเรียนการสอน ของคณะครูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมในระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู กระตุ้นให้ครูได้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้อีกทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Powered by BetterDocs

Scroll to Top