คำร้อง : วิทยา อัมภสุวรรณ
                                                                                                                                                                    ทำนอง : วิทยา อัมภสุวรรณ

ช.พ. ชัยบาดาลพิทยาคม แหล่งอุดมด้วยเกียรติ และศักดิ์ศรี

ประพฤติชอบ รอบรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี  

เรียนดี กีฬาเด่น เป็นสำคัญ

 กรมท่าชมพู เชิดชู ช.พ. เกรียงไกร

บึกบึน อดทน รักใคร่ กลมเกลียว  สมานฉันท์

มีแม่น้ำป่าสักไหล รวมน้ำใจนิรันดร์

ชัยบาดาลพิทยาคม ชื่นชมยินดี

ชัยบาดาล มะกอกหวาน สามัคคี

ท่ากรวด ยินดี ห้วยนา พี่น้อง

ม่วงค่อม ท่าหลวง ลำโกฏิทอง

แก่งผักกูด เพื่อนพ้อง ท่ามะกอก รวมน้ำใจ

ช.พ. ชัยบาดาลพิทยาคม เราต่างรื่นรมย์ ชื่นชม ด้วยความภาคภูมิใจ

ร่วมแซ่ซ้อง เกียรติก้องฟ้า นภากว้างไกล 

สถิตย์เกรียงไกร กรมท่าชมพู คู่ฟ้าเอย

Scroll to Top