ตราสัญลักษณ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
“ธรรมจักร คบเพลิง ใต้รัศมี”

ความหมาย
ธรรมจักร   หมายถึง  ความเป็นผู้มีคุณธรรม 8  ประการทางพุทธศาสนา
คบเพลิง   หมายถึง  ปัญญา

Scroll to Top