คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

1. ดร.วศ.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   ประธานกรรมการ

2. นายศักดิ์สิทธิ์ เล้าสมบูรณ์        ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ

3. นายสมศักดิ์ ศาลางาม              ผู้แทนครู                                           กรรมการ

4. นายสมศักดิ์ ผาผาย                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                            กรรมการ

5. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

6. ดร.วาสนา โล่ห์สุวรรณ               ผู้แทนศิษย์เก่า                                     กรรมการ

7. พระภาวนามังคลาจารย์ วิ.      ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                กรรมการ

(ธนมงคล ฐานสมปนโน)            หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่

8. พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                 กรรมการ

(ชล จนทสาโร)                            หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่

9. นางสาวภัสสร จันโทกุล          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                              กรรมการ

10. นายณปวริศร์ คทาโภคิน       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ

11. นางชนาภา กิตติอมรภิวัฒน์    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                              กรรมการ

12. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรือง                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                              กรรมการ

13. นายสุธรรม มังสาทอง              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ

14. นายพรชัย เตชะกฤตธีรธำรง     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ

15. นายสิปปนนท์  คงอิ่ม                ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ

Scroll to Top