คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 

1) นายธัดชพณ บุตรโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

2) นายชวลิต แหวนครบุรี ผู้แทนผู้ปกครอง

3) นายสมศักดิ์ ศาลางาม ผู้แทนครู

4) นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) นายบุญหลาย แพรเมือง ผู้แทนองค์กรชุมชน

6) นางสาวศิรินันท์ แก่นมั่น ผู้แทนศิษย์เก่า

7) พระมหาสุดใจ สุจิณโญ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่

8) พระภาวนามังคลาจารย์ วิ. (ธนมงคล ฐานสมฺปนฺโน) ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่

9) นางสาวภัสสร จันโทกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ

10) นายวิจิตร ฉ่ำชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิ

11) นายมานะ กฤชเฟื่องฟู ผู้ทรงคุณวุฒิ

12) นายอภิวัฒน์ จันที ผู้ทรงคุณวุฒิ

13) นางบุญชิด ชัยสามหมอ ผู้ทรงคุณวุฒิ

14) นายณรงค์ฤทธิ์ ทันประโยชน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

15) นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน

Scroll to Top