ข้อมูลทั่วไป

 • วันก่อตั้งโรงเรียน  วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2518
 • มีเนื้อที่ 80 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา
 • ปรัชญาโรงเรียน การศึกษา คือ การพัฒนาตน
 • คำขวัญของโรงเรียน ประพฤติชอบ  รอบรู้  สู้งาน  ประสานสามัคคี
 • พุทธศาสนสุภาษิต “อตฺตานํ ทมยนํติ สุพฺพตา” ผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตน
 • ปณิธานของโรงเรียน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  และสังคมด้วยคุณธรรม
 • อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย”
 • เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “สิ่งแวดล้อมดี  สามัคคี  มีวินัย”

ประวัติโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

       โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนประจำตำบลชัยบาดาล โดยการริเริ่มของชาวตำบลชัยบาดาล และชุมชนใกล้เคียง โดยได้ทำการ เรียกร้องจากทางราชการให้มีการก่อตั้งและได้รับการสนับสนุนในการติดต่อประสานงานจาก นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายสุวรรณ  ธนกัญญา  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น โดยมีที่ตั้ง ณ เลขที่ 37 หมู่ 2 ตำบลชัยบาดาล  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  และนายเจริญ วรรลยางกูร  เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมเป็นคนแรก (ปีการศึกษา 2518 -2520)

       ในปีการศึกษา 2537  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2541  โรงเรียนได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมซึ่งเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยพื้นที่เป็นบริเวณอ่างเก็บน้ำตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โรงเรียนจึงได้สนองพระราชดำริโดยได้ย้ายมายังสถานที่ตั้งปัจจุบัน ณ เลขที่ 95 หมู่ 6 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2541

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

                                                   พระพุทธชัยบาดาลมงคล”

สีประจำโรงเรียน

                                            “กรมท่า – ชมพู

ความหมาย
สีกรมท่า    หมายถึง   ความหนักแน่น  อดทน  สุขุม  รอบคอบ
สีชมพู        หมายถึง   ความสุภาพ  เรียบร้อย  อ่อนน้อมถ่อมตน

รูปแบบการจัดการศึกษา

 • ระบบการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาในระบบ
 • ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6
 • รูปแบบการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสหศึกษา แบบไป-กลับ
 • ขนาดของสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
 • สังกัดกลุ่ม กลุ่มสุระนารายณ์  
 • สังกัดเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
                             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Scroll to Top