ข้อมูลครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

ข้าราชการครู

ตำแหน่งชายหญิงรวม
ผู้บริหาร202
ครู111229
รวมข้าราชการครู131831

บุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งชายหญิงรวม
พนักงานราชการ101
เจ้าหน้าที่ธุรการ011
ลูกจ้างประจำ101
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)235
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)011
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)011
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)202
ลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาการณ์)202
รวมบุคลากรทางการศึกษา8614
รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น212445
ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566
Scroll to Top