ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นชายหญิงรวม
มัธยมศึกษาปีที่ 18171152
มัธยมศึกษาปีที่ 27758135
มัธยมศึกษาปีที่ 37873151
รวมจำนวนนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น236202438

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
มัธยมศึกษาปีที่ 45168119
มัธยมศึกษาปีที่ 5364985
มัธยมศึกษาปีที่ 6435295
รวมจำนวนนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย236202438

รวมจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
จำนวนนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น236202438
จำนวนนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย236202438
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น366371737
Scroll to Top