ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นชายหญิงรวม
มัธยมศึกษาปีที่ 16489153
มัธยมศึกษาปีที่ 28665151
มัธยมศึกษาปีที่ 38659145
รวมจำนวนนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น236213449

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
มัธยมศึกษาปีที่ 43271103
มัธยมศึกษาปีที่ 54664110
มัธยมศึกษาปีที่ 63852900
รวมจำนวนนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย116187303

รวมจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
จำนวนนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น236213449
จำนวนนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย116187303
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น352400752
*ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
Scroll to Top