ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการ

                                                                                ข้อที่ 2 พัฒนา ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

                                                                                ข้อที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้

                                                                                ข้อที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

                                                                                ข้อที่ 5 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

Scroll to Top